Protokoll 2017

Protokoll fört vid Årsmöte vid Kronobergsavdelningen              av Riksförbundet Svensk Trädgård

I Virestad den 14 maj 2017

 

 • 1 Lena Karström hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.
 • 2 Till ordförande för årsmötet valdes Inger Arvidsson, Älmhult Tf och till sekreterare valdes Monica Pihl, Alvesta Ts                                                                                                      3 Till att justera protokollet valdes Eva Karlsson, Alvesta Ts och                         Mårten Segerberg, Växjö Tf
 • 4 Dagordningen godkändes
 • 5 Årsmötet förklarades vara stadgeenligt utlyst.
 • 6 Ordförande Lena Karström redovisade Verksamhetsberättelsen för 2016.                      Den godkändes och lades till handlingarna.                         Bilaga 1

Kassören Mårten Segerberg redovisade den ekonomiska rapporten för 2016.                     Den godkändes och lades till handlingarna.                         Bilaga 2

 

 • 7 Revisionsberättelsen lästes upp.
 • 8 Resultat och balansräkning fastställdes
 • 9 Årsmötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2016.
 • 10 Årsmötet beslutade att ersättningar till styrelseledamöter och revisorer ska vara oförändrad. (Styrelsen och revisorerna begär inget arvode.)                                                   Årsmötet beslutade att reseersättning för styrelseledamöter ska följa                                 Svensk riksnorm d.v.s. 18,50 per mil. Samåkning så mycket som möjligt.

Årsmötet beslutade om ersättning för utlägg mot kvitto vid uppdragsresor.

11 Till Ordförande för 1 år omvaldes Lena Karström, Växjö Trädgårdsförening och till vice ordförande omvaldes för 1 år Stefan Salomonsson, Gränsbygden.

12 Varje förening föreslår en representant till styrelsen

Val av ledamöter i styrelsen på 2 år                                                                                                    Urshult    Trädgårdsförening:            Ingrid Burmérius                                                                Ljungby    Trädgårdsförening:                      Eva Kristiansson                                        Ljungby     Trädgårdsförening:             Bengt Abrahamsson                                              Gränsbygdens  Trädgårdsförening:            Ingmar Hansson                                                       Växjö     Trädgårdsförening:                        Mårten Segerberg

Följande representanter har 1 år kvar i styrelsen                                                                           Alvesta  Trädgårdssällskap:                                   Monica Pihl                            Älmhult                  Trädgårdsförening:                      Inger Arvidsson                                       Gränsbygdens trädgårdsförening:           Stefan Salomonsson                                                    Lessebo Trädgårdsförening:                    Lena Nilsson

Varje förening utser representant som ersättare om ordinarie har förhinder

 • 13 Val av Revisorer för 1 år                                                                                                              Johan Peterson, Lessebo Tf                                                                                                           Sten Färdig, Lessebo Tf

Val av revisorsersättare på 1 år                                                                                                             Lars Nilsson, Lessebo Tf

 • 14 Beslutades att styrelsen utser representanter till Riksförbundet Svensk Trädgårds fullmäktigemöte 2018
 • 15 Motion inkommit från Lena Karström om ett enhetligt namn på Länsavdelningen i Kronoberg.                                                                                                                                      Förslag mottages tacksamt och motionen kommer beredas vid styrelsens                          möte i oktober för att kunna beslutas vid årsmötet 2018.
 • 16 Årsmötet beslutade att årsavgiften för kommande kalenderår till Kronobergsavdelningen blir oförändrad d.v.s. 10 kronor/ riksmedlem
 • 17 Kassör Mårten Segerberg redovisar verksamhetsplan och budget för 2017                     Dessa fastställdes.                                                                     Bilaga 3                                         Den planerade resan till Berlin i maj fick ställas in pga. för få deltagare.
 • 18 Ordförande Eva Karlsson, Alvesta Trädgårdssällskap hälsar alla välkomna till Alvesta i maj 2018
 • 19 Länets olika föreningar hälsar medlemmar välkomna på sina resor. Titta på respektive förenings hemsida för information.

Informerades om att det går att ansöka om bidrag till föreningarna vid Jubileum från Länsföreningen.

Diskussion kring när på året länsföreningen bör lägga sin resa och uppfattningen är att hösten är mest populär.

 • 20 Årsmötet förklarades avslutat.

Ordförande, Inger Arvidsson                                              Sekreterare, Monica Pihl

 

Justeras

Eva Karlsson                                                                                              Mårten Segerberg