Protokoll 2015

Protokoll fört vid Årsmöte av Kronobergsavdelningen Riksförbundet Svensk Trädgård

på Handpappersbruket i Lessebo den 10 Maj 2015 med 40 deltagare

 

 • 1 Lena Karström hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.
 • 2 Till ordförande för årsmötet valdes Johan Peterson, Lessebo och                              sekreterare Monica Pihl, Alvesta.
 • 3 Till att justera protokollet valdes Eva Haraldsson , Urshult och Ingrid Burmérius, Urshult
 • 4 Föreslogs att upprop av ombud från föreningarna görs vid behov.
 • 5 Kallelsen ansågs vara behörigt utlyst.
 • 6 Ordförande Lena Karström redovisade Verksamhetsberättelsen för 2014. Den godkändes och lades till handlingarna.

Kassören Mårten Segerberg redovisade den ekonomiska rapporten för 2014.                     Den godkändes och lades till handlingarna.

 • 7 Resultat och balansräkning fastställdes
 • 8 Förslag till budget för 2016 fastställdes
 • 9 Revisionsberättelsen lästes upp av revisorna.
 • 10 Årsmötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2014.
 • 11 Årsmötet beslutade att årsavgiften för kommande kalenderår till Kronobergsavdelningen blir oförändrad d.v.s. 10 kronor
 • 12 Årsmötet beslutade att ersättningar till styrelseledamöter och revisorer ska vara oförändrad. (Styrelsen begär inget arvode och revisorerna får 250 kronor per person.)

Årsmötet beslutade att resersättning för styrelseledamöter ska följa Svensk riksnorm                              d.v.s. 18,50 per mil. Samåkning så mycket som möjligt.

 • 13 Årsmötet beslutade om ersättning för utlägg mot kvitto vid uppdragsresor.

 

 • 14 Någon valberedning kunde inte väljas därför föreslår Styrelsen att varje förening som ingår i Kronobergsavdelningen lämnar förslag på ledamot och ersättare att välja inför                nästa Årsmöte.
 • 15 Till Ordförande omvaldes Lena Karström , Växjö för 1 år .

Till ledamot för 2 år omvaldes                                                                                                            Ingmar Hansson, Markaryd                                                                                                            Eva Kristiansson, Ljungby                                                                                                                   Mårten Segerberg, Växjö

Styrelsemedlemmar som har 1 år kvar:                                                                                  Monica Pihl, Alvesta                                                                                                                          IngerArvidsson                  Älmhult                                                                                                                                    GunvorLitgård,           Ljungby                                                                                                                                    Stefan Salomonsson, Markaryd                                                                                                 Ann-Britt Freij, Urshult

Till styrelsesuppleant för 1 år valdes:                                                                                                                                    omval             Lena Nilsson, Lessebo                                                                                        omval             Tommy Nilsson, Markaryd

 • 16 Till Revisorer för 1 år valdes :                                                                             omval                                                                                                                                                     Johan Peterson,     Lessebo                                                                                                               Sten Färdig, Lessebo

Till revisorsuppleant på 1 år valdes:                                                                                                                                         omval                      Lars Nilsson, Lessebo

 • 17 Beslutades att styrelsen utser representanter till RST´s fullmäktigemöte 2016
 • 18 Inga motioner har inkommit.
 • 19 Föreslås att Urshults Trädgårdsförening står som värd för Årsmötet 2016
 • 20 Mårten Segerberg informerar om att den finns platser kvar på länsavdelningens bussresa i augusti till Wij trädgårdar i Ockelbo.

Lessebo och Urshults föreningar har bussresor nu i Juni till Öland respektive Bleking      och man kan höra av sig om att följa med även från de andra trädgårdsföreningarna i                 länet.

Fråga kom upp om var man kan få information om vad som beslutades på RST                 fullmäktigemöte. Protokoll skickas till de ombud som var med och dessa lämnas                   vidare till representanter i lokalföreningarna .

Styrelsen uppmanar föreningarna att ta vara på varandras kunskaper och använd som                              föreläsare.

 • 21 Årsmötet förklaras avslutat.

En blomma överlämnas till Lena Karström som tack för att hon ställer upp som ordförande ännu 1 år.

En uppskattad rundvandring med guide görs på Handpappersbruket.

Middag intogs på Grimsnäs Herrgård utanför Ljuder där ägarinnan berättade om gårdens historia.

Som avslutning kunde man inhandla blommor på Lundens Växthus i Ormeshaga

 

 

 

_________________________________                                             __________________________________

Ordförande, Johan Peterson                                                                                      Sekreterare, Monica Pihl

Justeras

_________________________________                                             _________________________________         Eva Haraldsson                                                                    Ingrid Burmérius