Protokoll 2014

Protokoll fört vid Årsmöte av Kronobergsavdelningen RST                                           Gästgivaregården, Gamla Torg, Ljungby

11 Maj 2014 med 41 deltagare

 § 1

Lena Karström hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat.

§ 2

Till ordförande för årsmötet valdes Eva Kristiansson, Ljungby  och                                           sekreterare  Monica Pihl, Alvesta.

§ 3

Till att justera protokollet valdes Ann-Britt Freij  Urshult och                                                      Anna Österberg Ljungby

§ 4

Föreslogs att upprop av ombud från föreningarna  görs vid behov.

§ 5

Kallelsen ansågs vara behörigt utlyst.

§ 6

Ordförande Lena Karström redovisade Verksamhetsberättelsen för 2013.                                Den godkändes och bifogas protokollet.                                                                                      Kassören Mårten Segerberg redovisade den ekonomiska rapporten för  2013                              Den godkändes.

§ 7

Revisionsberättelsen lästes upp av revisor Johan Peterson, Lessebo .

§ 8

Resultat och balansräkning fastställdes

§ 9

Årsmötet beviljade  styrelsen ansvarsfrihet för  verksamhetsåret 2013.

§ 10

Årsmötet beslutade att ersättningar till styrelseledamöter och revisorer ska vara            oförändrad. (Styrelsen begär inget arvode och revisorerna får 250 kronor per person.)

§ 11

Årsmötet beslutade att resersättning för uppdragsresor för styrelseledamöter ska följa Svensk riksnorm d.v.s. 18,50 per mil samt ersättning för utlägg mot kvitto.

§ 12

Till Ordförande  omvaldes Lena Karström , Växjö  för  1 år .                                                          Till ledamot för 2 år omvaldes                                                                                                   Monica Pihl, Alvesta                                                                                                                               Stefan Salomonsson, Markaryd                                                                                                         GunvorLitgård,Ljungby                                                                                                                                              Inger Arvidsson Älmhult

Till ledamot för 2 år ny val                                                                                                             Ann-Britt Freij, Urshult

 

Styrelsemedlemmar som har 1 år kvar:

Ingmar Hansson, Markaryd                                                                                                                Eva Kristiansson, Ljungby                                                                                                          Mårten Segerberg,  Växjö                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              Till styrelsesuppleant för 1 år                             valdes:                                                                                                                                        omval              Lena Nilsson, Lessebo                                                                                               omval              Tommy Nilsson, Markaryd

§ 13

Till revisor för 1 år valdes                                                                                                                                                   omval                Johan Peterson, Lessebo                                                                                         omval                Sten Färdig, Lessebo

Till revisorsuppleant på 1 år valdes                                                                                       omval                      Lars Nilsson, Lessebo

§ 14

Eftersom det är svårt att rekrytera folk till valberedningen beslutades att varje                medlemsförening får i uppdrag att lämna förslag på representant och ersättare från             sin förening till Länsavdelningens styrelsen för att väljas på Årsmötet

§ 15

Beslutades att styrelsen utser representanter till  RST´s  fullmäktigemöte 2015

§ 16

Förslag till budget för 2015 fastställdes

§ 17

Årsmötet beslutade att medlemsavgiften till länsavdelningen ska vara oförändrad                 10 kronor / medlem.

§ 18

Inga motioner har inkommit.

§ 19

Föreslås att Lessebo Trädgårdsförening står som värd för Årsmötet   2015                         Datum i början av maj beslutas vid Länsavdelning Kronobergs styrelsemöte i höst

§ 20

Det är viktigt att det finns en länsavdelning i länet som håller ihop de små                           föreningarna och kan hjälpa till med tips .

Mårten Segerberg informerar om idéer för en gemensam bussresa.        Medlemsföreningarna kan lämna förslagen till sina representanter för vidare                  befordring.  Ett förslag är Rugen i Tyskland.

Lena Karström kontaktar Åke Truedsson

§ 21

Årsmötet förklaras avslutat.

En rundvandring i den vackra Örtagården vid Gamla Torg och trädgården vid Sagomuseet.

Efter lunch guidning på Ljungbergsmuseet, Kronobergs läns Bildmuseum med visning av museet samt museets trädgård i vårskrud.

Ordförande,  Eva Kristiansson                                                        Sekreterare, Monica Pihl

Justera

Ann-Britt Freij                                                                                                 Anna Österberg