Protokoll årsmöte 2013

Protokoll fört vid Årsmöte av Kronobergsavdelningen RST                                                            på Sjötorpets Camping i Markaryd                                                                                                     5 maj 2013 med 30 deltagare

§ 1                       Lena Karström hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat.

§ 2                       Till ordförande för årsmötet valdes Ingmar Hansson , Gränsbygden                                           Markaryd och sekreterare  Monica Pihl, Alvesta.

§ 3                       Till att justera protokollet valdes Ann-Kristin Fridén Fröst, Växjö och                              Stefan Salomonsson, Gränsbygden Markaryd

§ 4                       Föreslogs att upprop av ombud från föreningarna  görs vid behov.

§ 5                       Kallelsen ansågs vara behörigt utlyst.

§ 6                       Ordförande Lena Karström redovisade Verksamhetsberättelsen för 2012.                              Den godkändes och bifogas protokollet.                                                                                             Kassören Mårten Segerberg redovisade den ekonomiska rapporten för                                      2012. Den godkändes och bifogas protokollet.

§ 7                       Revisionsberättelsen lästes upp av revisor Johan Petersson, Lessebo och                                 godkändes.

§ 8                       Årsmötet beviljade  styrelsen ansvarsfrihet för  verksamhetsåret 2012.

§ 9                       Årsmötet beslutade att medlemsavgiften till länsavdelningen ska vara                                   oförändrad 10 kronor / medlem.

§ 10                     Årsmötet beslutade att ersättningar till styrelseledamöter och revisorer                                    ska vara oförändrad. (Styrelsen begär inget arvode och revisorerna får 250                              kronor per person.)

§ 11                     Årsmötet beslutade att resersättning för uppdragsresor för                                                          styrelseledamöter ska följa Svensk riksnorm d.v.s. 18,50 per mil.

§ 12                     Ordförande Lena Karström , Växjö har 1 år kvar.

Till ledamot för 2 år omvaldes                                                                                                               Mårten Segerberg, Växjö                                                                                                                    Ingmar Hansson, Markaryd                                                                                                                  Eva Kristiansson, Ljungby

Styrelsemedlemmar som har 1 år kvar:                                                                                                                                                            Inger Arvidsson, Älmhult                                                                                                                       Erik Håkansson, Urshult                                                                                                               Monica Pihl, Alvesta                                                                                                                              Gunvor Litgård, Ljungby                                                                                                              Stefan Salomonsson, Markaryd

§ 13                     Till styrelsesuppleant för 1 år valdes:                                                                       omval            Lena Nilsson, Lessebo                                                                                                     omval             Tommy Nilsson, Markaryd

§ 14                     Till Revisorer för 1 år valdes:                                                                        omval                Johan Petersson, Lessebo                                                                        omval                Sten Färdig, Lessebo

Till revisorsuppleant på 1 år valdes:                                                                                     omval                  Lars Nilsson, Lessebo

§ 15                     Till Valberedning för 1 år valdes :                                                                                Alf Andersson , Lessebo                                                                                                                          Ann-Britt Freij, Urshult                                                                                                                    Gränsbygdens trädgårdsförening fick i uppdrag att leta en representant från västra delen av  länet

§ 16                     Beslutades att styrelsen utser representanter till  RST´s                                                                  fullmäktigemöte  2014.

§ 17                     Förslag till budget för 2013 fastställdes och bifogas protokollet.

§ 18                     Förslag från styrelsen att jubilerande förening kan ansöka om bidrag från                              Länsavdelningen för föreläsare.                                                                                                            Med Jubileum anses jämna 10-tal år samt 25 och 75 år

Beslut:          Jubilerande förening kan ansöka om bidrag med 10 Kr/ medlem för föreläsare.

Ansökningarna ska vara Länsavdelningen tillhanda i god tid innan styrelsens vår eller     höstmöte. (Sista ansökningsdag kommer att finnas på hemsidan)

§ 19                  Förslag från medlem om att föreningarna i Länet bjuder in till träffar                                       där man kan utbyta erfarenheter vart annat år.                                                                              *Detta kan göras genom att föreningarna skickar inbjudan till de                                                   andra föreningarna.                                                                                                                               *Föreningarna kan gå in på de andra föreningarnas  hemsidor och läsa                          om deras aktiviteter , kurser och resor .                                                                                               Man ser gärna att medlemmar från andra föreningar kommer  och                           fyller upp platser så kursen samt resor blir av.                                                             *På Länsavdelningens hemsidan kan finnas en flik där föreningarna ber                                  Webb ansvarig lägga in aktiviteter som länets medlemmar är välkomna på.

Rese erbjudande från Länsavdelningen till Tyskland.                                                                     Lessebo heldagsresa till Bjärehalvön                                                                                      Värnamo Trädgårdsförening 2 dagars resa

Erbjudande från webbutik www.newgarden.se  om 5 – 10 % rabatt till medlemmar

§ 20                     Föreslås att Ljungby Trädgårdsförening står som värd för Årsmöte 2014                              Datum beslutas vid Länsavdelning Kronobergs styrelsemöte i höst

§ 21                     Årsmötet förklaras avslutat.

Stefan Salomonsson visade bilder och berättade om bygget av grönt tak på Köpcentrat Emporia i Malmö                                                                                                                            Bengt- Göran Söderlind berättade skrönor och historior om Gränsbygden.                                                                                                                                       Som avslutning inköp av växter på Växtia trädgårdsbutik och kaffet avnjöts på trädäcket vid den vackra dammen

Ordförande,  Ingvar Hansson                                              Sekreterare, Monica Pihl

Justeras                                                                                                                                             Ann-Kristin Fridén Fröst                                                       Stefan Salomonsson