Protokoll 2012

Protokoll fört vid Årsmöte av Krobergsavdelning / RST                                              På församlingshemmet, Nygatan 6 i Växjö                                                                         22 April 2012 med ca 70 deltagare

 • §1      Lena Karström hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat.
 • §2      Till ordförande för årsmötet utsågs Ann-Charlotte Hermansson, Alvesta                och sekreterare Monica Pihl, Alvesta
 • §3       Till att justera protokollet utsågs Lena Nilsson, Lessebo och                                       Erik Håkansson, Urshult
 • §4      Föreslogs att upprop av ombud från föreningarna görs vid behov.
 • §5       Fastslogs att kallelsen var behörigt utlyst
 • §6        Ordförande Lena Karström redovisade Verksamhetsberättelsen.                              Den godkändes och bifogas protokollet.                                                                                   Kassör Mårten Segerberg redovisar den ekonomiska rapporten för 2011.                            Den godkändes och bifogas protokollet
 •  §7        Revisionsberättelsen lästes upp och godkändes.
 •  §8        Årsmötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2011
 •  §9        Årsmötet beslutade att medlemsavgiften till länsavdelningen ska vara                    oförändrad 10 kronor.
 • §10       Årsmötet beslutade att ersättningen till styrelseledamöter och revisorer ska vara oförändrad. (Enligt årsmötesprotokoll 2010 och 2011; styrelsen inget arvode och revisorerna 200 kronor per person.)
 • §11       Årsmötet beslutade att resersättning för uppdragsresor för styrelseledamöter ska följa Svensk riksnorm d.v.s. 18,50 per mil.
 • §12       Till ordförande för 2 år omvaldes   Lena  Karström, Växjö                                                                                                                                                                                                                                                      Till ledamot för 2 år valdes                                Inger Arvidsson, Älmhult,                               Erik Håkansson, Urshult                                    Monica Pihl, Alvesta                                         Gunvor Litgård, Ljungby                                    Stefan Salomonsson, Markaryd

Styrelseledamöter som har 1 år kvar:              Mårten Segerberg, Växjö                                       Ingmar Hansson, Markaryd                              Eva Kristiansson, Ljungby

 • §13        Till styrelsesuppleanter för 1 år valdes:                                                                                                                         Lena Nilsson, Lessebo                                                                                                                      Tommy Nilsson, Markaryd
 • §14         Till Revisorer för 1 år valdes:              Johan Petersson, Lessebo                                                                                                                 Sten Färdig, Lessebo                                    Till revisorssuppleant för 1 år valdes:               Lars Nilsson, Lessebo
 • §15         Till valberedning för 1 år valdes:       Sigurd Jonsson, Ljungby sammankallande Alf Andersson, Lessebo och Jarl Janerdahl, Ljungby
 • §16         Representanter till RST´s fullmäktigemöte 2013 beslutades att styrelsen utser.
 • §17          Förslag till budget för 2012 fastställdes och bifogas protokollet.
 • §18          Förslag från medlem att den del av det sparade kapitalet skulle användas som arvode till styrelsen.                                                                                                                     Styrelsen föreslår att pengarna används som så kallad inspirationspeng för styrelsen för att kunna ragga föreläsare och trevliga utflyktsmål.

Beslut:        Årsmötet beslutar att pengarna från kapitalet ska användas som inspirationspeng

 • §19           Föreslås att Gränsbygdens trädgårdsförening står som arrangör för                    Årsmöte 2013
 • §20           Årsmötet förklarades avslutat.

Dagen inleddes med guidning i 4 grupper i Linnéträdgården, Linnéparken, Växjösjön, Glaskonststråket och Museiparken.                                                                                                Lunch på Fyra Krogar vid Växjösjön.                                                                                                   Efter Årsmötet föreläste Karin Berglund kring ”Årstidens dofter i Lustträdgården”.

__________________________                     _________________________

Ordförande Ann-Charlotte Hermansson                 sekreterare Monica Pihl

Justeras

__________________________                  ___________________________

Lena Nilsson                                                                Erik Håkansson