Protokoll 2011

Protokoll fört vid årsmöte av Kronobergsavdelningen av RST.
Tagels Gård den 12 juni 2011. 28 personer deltog.

§ 1 Årsmötet öppnades av Lena Karström.

§ 2 Till ordförande för mötet valdes Ann Charlotte Hermansson och till sekreterare Anna Lindeqvist.

§ 3 Till att justera protokollet valdes Monica Pihl och Ann Britt Frej.

§ 4 Antalet deltagare räknas upp.

§ 5 Årsmötet fastställde att utlysning av mötet skett stadgeenligt.

§ 6 Verksamhetsberättelsen lästes upp och godkändes.

§ 7 Revisionsberättelsen lästes upp och godkändes.

§ 8 Årsmötet beslöt bevilja styrelsen ansvarsfrihet för redovisat verksamhetsår.

§ 9 Mötet beslutade att medlemsavgiften blir oförändrad.

§ 10 Det beslutas att inga arvoden ska ges till styrelsen, men att revisorerna får ersättning.

§ 11 Styrelsen får reseersättning vid uppdragsresor. 18,50 kr per mil.

§ 12 Val av styrelseledamöter: Omval på Mårten Segerberg och Ingemar Hansson. Nyval på Eva Krisiansson och fyllnadsval på Gunvor Litgård.

§ 13 Till styrelsesuppleanter omvaldes Stefan Salomonsson och Lena Nilsson.

§ 14 Till revisorer omvaldes Johan Pettersson och Sten Färdig. Till revisorsuppleant valdes Lars Nilsson för.

§ 15 Till valberedningen omvaldes Sigurd Jonsson och Alf Andersson och Jarl Janerdahl nyvaldes.

§ 16 Till representanter till RST:s fullmäktigemöte 2012 valdes Lena Karström och Ingemar Hansson. Ersättare Ann Britt Frej.

§ 17 Mårten Segerberg föredrog budgeten för 2010. Budgeten godkändes av årsmötet.

§ 18 Vi har fått brev från Riks om hur dubbla medlemskap ska behandlas.

§ 19 Inga frågor från föreningar eller medlemmar.

§ 20: Övriga frågor:

-Sigurd berättar om förslag från Alf att åka till Floriaden, en blomsterutställning i Holland, 2012. Meddela Alf om intresse finns.

-Fråga om hur många ombud man får skicka till årsmötet? Regeln är att 1 person på 25 medlemmar får betalt för årsmötet, men fler får givetvis komma!!

-Är datumet på årsmötet bra? Det funkar. Viktigt är att skriva upp datumet på hemsidan i god tid innan. Om man håller årsmöte tidigare vore det bra att ha en föreläsare istället för att titta på en trädgård. 2012 håller Gränsbyggdens trädgårdsförening i årsmötet. Vi satte datumet till 13 maj. (Efter extra mailmöte beslutas det att årsmötet 2012 hålls i samband med Karin Berglunds föreläsning i Växjö den 22 april. Alla medlemmar är hjärtligt välkomna!)

-Tanke att resa till Båstad och Kullahalvön som inte blev an 2011, men det kommer att vara en gemensam resa i länsförbundets regi till Gunilla Berg och Tage Andersen i Jönköpingstrakten.

-Hur får vi fler medlemmar att åka på regionsmötet?

-Avtackning av Jarl som fick en liten Häxal.

§ 22 Mötet avslutas.

Dagen inleddes med kaffe och fralla på Tagels Gård. Efter årsmötet fick vi en rundvandring inne i huset och vi tittade på trädgården. Vi åt lunch tillsammans och därefter diskuterade vi i smågrupper om våra föreningar.

Vid protokollet: Anna Lindeqvist

Justeras: Monica Phil

Justeras: Ann Britt Frej