Protokoll 2010

Protokoll fört vid årsmöte av Kronobergsavdelningen av RST.
Huseby den 16 maj 2010. 17 personer deltog.

§ 1 Årsmötet öppnades av Lena Karström.

§ 2 Till ordförande för mötet valdes Monica Phil och till sekreterare Anna Lindeqvist.

§ 3 Till att justera protokollet valdes Thomas Westerholm och Ingemar Hansson.

§ 4 Antalet deltagare räknas upp.

§ 5 Årsmötet fastställde att utlysning av mötet skett stadgeenligt.

§ 6 Verksamhetsberättelsen lästes upp och godkändes.

§ 7 Revisionsberättelsen lästes upp och godkändes.

§ 8 Årsmötet beslöt bevilja styrelsen ansvarsfrihet för redovisat verksamhetsår.

§ 9 Medlemsavgiften till RST för 2011 höjs med 10 kr. Avgiften blir då 210 kr. Mötet beslutade att Kronobergsavdelningens avgift på 10 kr förblir oförändrad.

§ 10 Mötet beslutade att ingen kostnadsersättning ska utgå till styrelsen. Endast kostnader mot kvitto utbetalas. Revisorerna får 200 kr per person.

§ 11 Styrelsen får reseersättning vid uppdragsresor. 18,50 kr per mil.

§ 12 I Kronobergsavdelningens styrelsen ingår 8 ledarmöter + ordförande och 2 suppleanter.

§ 13 Till ordförande omvaldes Lena Karström för 2 år, till ordinarie ledarmöter omvaldes Inger Arvidsson, Erik Håkansson, Kerstin Henningsson, Anna Lindeqvist. Monica Pihl nyval för 2 år.

1 år kvar av mandattiden har: Mårten Segerberg, Jarl Janerdahl och Ingemar Hansson.

 

§ 14 Till styrelsesuppleanter valdes Stefan Salomonsson och Lena Nilsson för 1 år.

§ 15 Till revisorer valdes Johan Pettersson och Sten Färdig för 1 år. Till revisorsuppleant valdes Lars Nilsson för 1 år.

§ 16 Till valberedningen omvaldes Sigurd Jonsson och Alf Andersson.

§ 17 Till representanter till RST:s fullmäktigemöte 2011 valdes Lena Karström och Ingemar Hansson. Ersättare Thomas Westerholm.

§ 18 Mårten Segerberg föredrog budgeten för 2010. Budgeten godkändes av årsmötet.

§ 19 Det har skapats en lista med bra föreläsare och resmål. Den kommer att finnas på vår Hemsida.

§ 20 Det har under året kommit önskemål från Urshults tf att vi på årsmötena kan samlas kring diskussionsfrågor, för att öka kontaktytorna. Det genomfördes med positivt resultat.

§ 21: Övriga frågor:

-Förslag att ändra tidpunkt för Årsmötet nästa år diskuterades, för att få fler deltagare. Beslutades att Alvesta tf ansvarar för Årsmötet 2011 den 12 juni. Gränsbygdens tf är reserv. Rekommendation om att inbjudan till årsmötet i fortsättningen skall stå med i de olika föreningarnas vårprogram, för att få ett ökat deltagande.

-Yngve Persson ska avtackas genom att få en blomstercheck.

-Flera föreningarna meddelar att de har problem vid dubbla medlemskap, bl.a Urshult-Älmhult. Uppdrogs till Lena Karström att ta upp denna fråga med Riksförbundet.

-Kronobergsavdelningen har en egen hemsida, www.kronobergtradgard.org. Protokollet kommer att finnas där, så alla kan läsa det.

-För att öka samarbetet har en resa diskuterats. Lämpligt datum kan vara den 29 augusti. Ingemar Hansson fick styrelsens uppdrag att ge förslag på en resa till lämpligt resmål samt kostnaderna för denna. 6-7 deltagare från varje styrelse kan åka med, om man väljer en stor buss. Alternativt kan man göra en resa med färre deltagare och då använda minibussar.

§22 Mötet avslutas.

Dagen inleddes med kaffe och fralla. Efter årsmötet informerade Britt-Marie Andersson från Studieförbundet Vuxenskolan region om hur trädgårdsföreningarna kan samarbeta med dem. Vi åt lunch tillsammans och därefter diskuterade vi i smågrupper om våra föreningar.

Vid protokollet: Anna Lindeqvist

Justeras: Thomas Westerholm

Justeras: Ingemar Hansson